دستگاه چرخ با سنسور بیومتریک برای جلوگیری از تصادف