با استفاده از فرز اثر گریز از مرکز برای تولید نانورس