به همین دلیل حذف خاکستر در زغال سنگ کارخانه آماده سازی