گیاه خراشیده و غربالگری موبایل نوع خزنده در اتیوپی