نمونه بردار اتوماتیک برای نمونه گیری از کارخانه ذغال سنگ