از پودرهای سازنده پوسته نارگیل برای فروش هند استفاده می شود